home 커뮤니티 청산도풍경

청산도풍경 가을 여백
2012-09-30 22:28:53
솔바다펜션 (skm9417) <>
112.164.76.127

가을, 더욱 푸르다

가을, 더욱 느리다

가을, 더욱 조용하다

 

 


 

 


 

 

 

가을, 느린 화살표

졸 졸 졸 ...

 

 

 

가을, 살랑살랑~

 

 


 

 
 

 

 

 

가을, 수줍기도 하고...

 

 

 

가을, 조금은 차갑다

 

 

 

 

 

 

그리고, 깊어간다